رهبرانقلاب:هر حرکتی منجر به این شود که نسل جوان احساس کند باید از صحنه‌ی مقاومت کناره بگیرد،باواسطه یا بی‌واسطه،مربوط به آمریکا و نظام استکباری است

0

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید